O seminarium

OPIS KURSU

Trzydniowy kurs analizuje aktualną wiedzę na temat pochodzenia i ewolucji wszechświata, życia biologicznego oraz kultury. Bada zarówno główne nurty darwinowskie, jak również różne współczesne alternatywy naukowe wobec ewolucji. Analizowane są m.in.: pochodzenie wszechświata, Ziemi, życia, gatunków, ludzkości i kultury.

Kurs ten ma na celu zapewnienie ram niezbędnych do formułowania wniosków, dostrzegania związków istniejących pomiędzy naukowym rozumieniem procesów ewolucyjnych a ich obecnym interpretowaniem.

Wykorzystując dowody z różnych dyscyplin naukowych, a także z podstaw filozofii i teologii, studenci ocenią aktualny stan wiedzy na temat ewolucji w ramach obecnego kontekstu historycznego.

 

OGÓLNE CELE PRZEDMIOTU

Student będzie potrafił:

Przekazać główne oraz podrzędne założenia ewolucyjnych hipotez i wspierających je badań.

Reagować na najnowsze dane odnoszące się do początków życia i skutecznie rozpoznawać ich konsekwencje.

Formułować przekonujące argumenty dotyczące możliwości i ograniczeń nauki w zakresie badania początków życia.

Zapozna się i będzie w stanie przedstawić inne, krytyczne główne punkty widzenia dotyczące genezy życia.

Będzie w stanie tworzyć definicje i interpretować nauki biologiczne w oparciu o światopogląd, rozwijać potencjał do dalszych badań.

Będzie umiał prowadzić badania w zakresie różnych teorii pochodzenia i formułować własne – zgodne z dowodami empirycznymi i ramami światopoglądowymi – wnioski.

 

CELE PRZEDMIOTU

Dodatkowo, po odbyciu kursu, student będzie potrafił:

Prowadzić debatę dotyczącą początków życia,

Ocenić mocne i słabe strony konkurujących argumentów dot. pochodzenia wszechświata. Doceni ważne powody dalszego zgłębiania badań nad ewolucją, genezą życia i kosmogonią. Zrozumie fizyczne metody datowania i szacowania wieku wszechświata, zrozumie fizykę cząstek i sił, pochodzenie Ziemi i cywilizacji.

Pozna teorie powstania Systemu Słonecznego, Ziemi i Księżyca. Zrozumie konkurencyjne teorie. Zdobędzie wiedzę na temat datowania warstw skalnych. Zrozumie teorie katastrofizmu i uniformitaryzmu. Zrozumie, jak wielkie religie i cywilizacje powstały.

 

Pochodzenie życia i jego różnorodność

Opanuje drzewo życia. Będzie wiedział, jak białka oddziałują na funkcje komórek. Zrozumie teorie ewolucji chemicznej. Doceni siłę i słabości znaczących dowodów na ewolucję. Zrozumie, jak prawa Mendla prowadzą do naturalnej radiacji adaptacyjnej.

 

Podstawowe rodzaje życia i konsekwencje

Pozna prawa Mendla i teologie naturalną. Uchwyci ewolucję wielorybów. Zrozumie ewolucję konia. Doceni ewolucję człowieka. Zrozumie, jak sam kontroluje swój mózg.